TERMS AND CONDITIONS NL

Algemene voorwaarden

1 – Privacy

Stortion geeft veel om uw privacy. Wij verwerken uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden. 

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Stortion. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 01/07/2021, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens. Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacy zaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid. 

2 – Over de gegevensverwerking 

Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie deze gegevens inzichtelijk zijn. 

3 – Webwinkelsoftware  

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van Woocommerce. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden niet met deze partij gedeeld. Woocommerce heeft geen toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden. Woocommerce is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoord beleid. Woocommerce maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen. Woocommerce behoudt zich het recht voor om verzamelde technische gegevens binnen het eigen concern te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren. Woocommerce houdt rekening met de geldende wettelijke bewaartermijnen voor gegevens. Uw gegevens worden in de Nederland verwerkt.

4 – Nieuwsbrieven

Wij versturen onze e-mail nieuwsbrieven via MailChimp. MailChimp zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen commerciële doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden ziet u de ‘unsubscribe’ link. U ontvangt onze nieuwsbrief dan niet meer. Uw persoonsgegevens worden door MailChimp beveiligd opgeslagen. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internet technologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. MailChimp behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening. 

5 – E-mail verkeer 

Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Yandex. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Yandex heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk. 

6 – Mollie

Mollie verwerkt u betaalgegevens en bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan de verplichte wettelijke termijn of, indien een dergelijke verplichte wettelijke termijn niet van toepassing is, niet langer dan strikt noodzakelijk is voor het realiseren van de doelstellingen waarvoor uw persoonsgegevens zijn verkregen. Deze bewaartermijn is gesteld in de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering terrorisme (Wwft). De bewaartermijn is ook van toepassing op betalingen die in het kader van de overeenkomst tussen de klant (webwinkelier) en Mollie worden uitgevoerd voor consumenten (betalers).

7 – Deelt Mollie uw persoonsgegevens met derden?

Mollie deelt uw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst, op grond van wettelijke verplichtingen of op grond van gerechtvaardigd belang. Met derden die uw persoonsgegevens verwerken in opdracht van Mollie sluit Mollie een verwerker overeenkomst. Hierdoor zorgt Mollie ervoor dat uw persoonsgegevens altijd op tenminste hetzelfde niveau worden beveiligd en dat de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens wordt gewaarborgd. Mollie blijft desondanks volledig verantwoordelijk voor deze verwerkingen en zal dan ook alle redelijke administratieve, technische en fysieke maatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, onbedoeld verlies of wijziging.

Mollie kan uw gegevens ook delen met derden die zelf ook verwerking verantwoordelijke zijn. In die gevallen heeft Mollie ook overeenkomsten afgesloten waarin een gedegen bescherming van uw persoonsgegevens wordt gegarandeerd.

Het kan zijn dat uw persoonsgegevens ook met derden worden gedeeld voor andere doeleinden dan hierboven omschreven. In dat geval zal Mollie dit alleen doen nadat hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming is gevraagd en verkregen.

Een overzicht van verwerking verantwoordelijken en verwerkers waarmee Mollie gegevens deelt, kunt u hier vinden. Wij raden aan dit overzicht regelmatig te bekijken, omdat partijen toegevoegd of verwijderd kunnen worden.

8 – Waarom worden uw persoonsgegevens verwerkt door mollie?

Mollie verwerkt uw gegevens ter uitvoering van een overeenkomst en op basis van wettelijke verplichtingen.

Als u als klant gebruikmaakt van de dienstverlening van Stortion en betaald via de website worden door Mollie uw persoonsgegevens verwerkt:

  • Voor het verwerken van betalingen;
  • Voor het toesturen van informatie over (wijzigingen van) uw product of dienst;
  • Voor het waarborgen van de veiligheid en integriteit van de financiële sector, bijvoorbeeld door het identificeren, onderzoeken, voorkomen en actief bestrijden van (pogingen tot) strafbare gedragingen.
  • Voor het vastleggen van bewijs;
  • Teneinde vast te stellen dat Mollie daadwerkelijk contact heeft met u als klant of een van uw (rechtsgeldig) vertegenwoordigers, bijvoorbeeld in telefonische of schriftelijke correspondentie;
  • Teneinde te voldoen aan wettelijke verplichtingen als financiële instelling, bijvoorbeeld op grond van de Wet financieel toezicht (Wft) en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (Wwft).

Als u als consument (betaler) gebruikmaakt van de dienstverlening van Mollie, worden uw persoonsgegevens verwerkt;

  • Voor het waarborgen van de veiligheid en integriteit van de financiële sector, bijvoorbeeld door het identificeren, onderzoeken, voorkomen en actief bestrijden van (pogingen tot) strafbare gedragingen;

Indien Mollie uw persoonsgegevens voor andere, bijvoorbeeld commerciële, doeleinden wil verwerken dan hierboven omschreven, doet Mollie dit op basis van een gerechtvaardigd belang of nadat uw uitdrukkelijke toestemming is gevraagd en verkregen. Deze toestemming kunt u vervolgens op ieder moment en zonder opgaaf van redenen intrekken.

9 – Verzenden en logistiek 

Voorbeeld: Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van de lokale post sorteer bedrijven binnen u regio voor het uitvoeren van onze leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaats gegevens met deze partijen te delen. Het lokale post sorteer bedrijf gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de levering van uw bestelling. In het geval dat onderaannemers inschakelt stelt deze uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking. 

10 – Algemeen doel van de verwerking

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de bestelling die u heeft geplaatst. Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend voor passende acties en aanbiedingen. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om – anders dan op uw verzoek – op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting. 

11 – Automatisch verzamelde gegevens 

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

12 – Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek 

In voorkomende gevallen kan Stortion op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten. 

13 – Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeet verzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliënt profiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd. 

14 – Uw rechten 

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeet verzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machine leesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

15 Inzagerecht 

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor 

16 – Externe verkoopkanalen

privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen. 

17 – Rectificatie recht 

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast. 

18 – Recht op beperking van de verwerking 

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt. 

19 – Recht op overdraagbaarheid 

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd. 

20 – Recht van bezwaar en overige rechten 

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Stortion. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacy zaken.

21 – Cookies 

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. 

22 – Algemene huisregels Stortion Studio’s

Te laat komen: Een uur of langer te laat komen voor een sessie heeft als consequentie dat alle des betreffende sessies automatisch komen te vervallen, Er is op vervolg hiervan geen recht op restitutie en ook geen nieuwe sessies, De studio tijd en de studio beheerders dienen te worden gerespecteerd. Mocht het u eerste sessie zijn en mocht u om een speciale reden te laat komen dan is het aan ons of wij uit coulance u een nieuwe sessie aanbieden met een kortingscode die u eenmalig kunt gebruiken.

23 – Consumpties:

Wij kunnen u niet verplichten een consumptie bij ons af te nemen. Het is toegestaan om zelf meegenomen dranken of etenswaren te nuttigen.25 – Gevonden voorwerpen:

Zou u zo vriendelijk willen zijn om gevonden voorwerpen in te leveren bij één van onze medewerkers?

24 – Telefoneren:

Houdt alstublieft met mobiel telefoneren rekening met andere gasten als u de studio uitloopt en probeer overlast zoveel mogelijk te beperken.

25 – Bedrijfseigendommen:

Eigendommen van ons bedrijf mogen niet mee naar buiten worden genomen; hieronder vallen tevens (restanten van) aparatuur meubels en overige materiele van gevestigd op adres van gehuurde omgeving.

26 – Beschadiging/vernieling

Bij constatering van het veroorzaken van beschadigingen of vernielingen wordt u geheel aansprakelijk gesteld voor reparatie en/of vernieuwingen.

27 – Roken:

Roken is enkel buiten toegestaan. (met uitzondering van (E-Sigaret)

28 – Toiletten:

U kunt gebruik maken van onze algemene toiletten in de openbare hal

Toiletruimtes zijn bestemd voor individueel gebruik. Verblijf om andere redenen is dus niet toegestaan.

29 – Respecteer onze huisregels:

Wie de huisregels niet naleeft, kan worden verwijderd en voortaan de toegang worden ontzegd. Strafbare feiten worden ten allen tijden bij de politie gemeld.

30 – Calamiteiten:

Volg in geval van calamiteiten de instructies van de Pandbeheerders, BHV en/of medewerkers van Stortion Studio’s op.

31 – Cameratezicht:

In het gebouw en in de ruimte van Stortion Studio’s hangen camera’s om uw en onze veiligheid te waarborgen.

Aansprakelijkheid. Er kan geen aansprakelijkheid worden ontleend aan verlies of diefstal van (persoonlijke) eigendommen.

32 – Wij waarschuwen de politie altijd in het geval van:

Wapenbezit.

Het in bezit hebben, gebruiken of verhandelen van verdovende middelen.

Agressief, hinderlijk en aanstootgevend gedrag.

Het toebrengen van schade aan eigendommen van Stortion Studio’s.

33 – Cookies van derde partijen 

In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze privacyverklaring. 

34 – Wijzigingen in het privacybeleid 

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.